Huishoudelijk reglement

Alle leden worden geacht het huishoudelijk reglement te kennen. Aanvaarding van het lidmaatschap betekent automatisch de erkenning van dit huishoudelijk reglement. Daarom is het ook steeds raadpleegbaar op onze website www.letsoostende.be

DOEL

LETS Oostende vzw organiseert activiteiten ter bevordering van de sociale samenhorigheid, duurzaam gebruik van goederen en onbezoldigde dienstverlening aan leden van de groep en partnerverenigingen. LETS Oostende vzw zorgt voor een structuur waarbinnen het mensen en verenigingen mogelijk maakt onderling diensten, goederen en kennis te ruilen door middel van lokale, digitale munteenheden, genaamd ‘schelpen’.

1 LIDMAATSCHAP

Zowel natuurlijke personen als verenigingen kunnen lid worden van LETS Oostende vzw voor zover zij de principes van LETS respecteren en de doelstellingen van deze verenigingen niet in strijd zijn met die van de vzw.

– Gezinsleden die gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres kunnen onder eenzelfde lidnummer lid zijn van de vereniging.

1.1 Toetredingsvoorwaarden

Kandidaat-leden dienen :

– minimum 1 LETS-bijeenkomst te volgen.

– Het huishoudelijk reglement te ondertekenen.

– Het lidgeld en de waarborg (€ 15) te betalen (rekeningnummer: BE04 9731 2161 8331 van LETS Oostende vzw, Duinhelmstraat 49, 8400 Oostende)

– Volgende informatie te verstrekken indien beschikbaar: Naam, voornaam, adres, telefoonnummer en/of e-mail.

1.2 Duur van het lidmaatschap

Lidmaatschap van LETS Oostende geldt voor een periode van één kalenderjaar, dus van 1 januari tot 31 december.

1.3 Jaarlijks lidgeld en jaarlijkse schelpenbijdrage

Het jaarlijkse lidgeld bedraagt € 6 per kalenderjaar, na 1 juli bedraagt de bijdrage voor een nieuw lid 3 euro tot 31 december.

Per jaar geeft elke LETS-deelnemer ook 60 schelpen aan het secretariaat of 30 schelpen voor wie lid wordt vanaf 1 juli.

Het lidgeld en de jaarlijkse schelpenvergoeding dienen om de algemene werking van de LETS-groep te vergoeden. Onder de algemene werking verstaan we o.a. het beheer van de website, administratieve taken, feestelijkheden, promotie, verzekering enz.

De betaling van het lidgeld gebeurt op het rekeningnummer BE04 9731 2161 8331 van LETS Oostende vzw, Duinhelmstraat 49, 8400 Oostende.

De schelpenvergoeding wordt gestort op het account van het secretariaat.

1.4 Eenmalige waarborg

Ieder nieuw lid betaalt eenmalig € 15 euro waarborg. Deze waarborg krijg je op het einde van je lidmaatschap terug op voorwaarde dat je schelpensaldo minstens 2.000 bedraagt, dat is wat je ontvangt bij opstart.

1.5 Einde lidmaatschap

Een LETS-deelnemer zal de groep niet verlaten met een schelpensaldo onder 2.000. Is dat toch het geval, dan zal het lid gevraagd worden zijn/haar achterstal nog in te halen of de waarborg (zie 1.4) integraal verliezen. Bij een saldo boven 2.000 kan het uittredende lid kiezen om de schelpen te schenken aan een letslid naar keuze of aan het secretariaat van LETS Oostende.
1.6 Toegetreden & werkende leden: toegang tot en stemrecht op algemene vergadering

Ieder nieuw lid start als toegetreden lid van de vzw. Wie lid is van LETS Oostende kan aan de raad van bestuur vragen om werkend lid te worden. Werkende leden hebben stemrecht op de algemene vergadering. Zo hebben ze inspraak en kiezen ze mee wie zetelt in de raad van bestuur.

2. LETS-TRANSACTIES, het DIGITAAL SYSTEEM en SCHELPENSALDO

2.1. Verantwoordelijkheid De transacties gaan van hand tot hand. Slechts de betrokken partijen kunnen invloed uitoefenen op de vorm en inhoud van de transactie.

2.2. Registratie in het digitaal systeem Elke LETS-transactie moet geregistreerd worden in het het digitaal systeem via de website van LETS Oostende. De ontvanger van de dienst registreert dit binnen de maand na de transactie.

2.3. Openbaarheid onder leden De informatie betreffende het verkeer en de hoeveelheid van LETS-eenheden is niet geheim. Iedere deelnemer kan dit in het digitaal systeem raadplegen.

2.4. Saldo LETS-rekeningen

Alle LETS-rekeningen beginnen op stand 2.000, en kunnen schommelen tussen 0 en 4.000 schelpen. In bepaalde persoonlijke gevallen (bv. belangrijke transacties, ziekte) kan hiervan, in samenspraak met de raad van bestuur, worden afgeweken.

2.5. Minimum- en maximumstand van de individuele rekening

– Personen die de minimumgrens van 0 op hun rekening hebben bereikt, kunnen niets meer vragen, maar enkel aanbieden tot hun rekening terug boven de minimumgrens staat.

– Personen die de maximumgrens van 4.000 op hun rekening hebben bereikt, kunnen niets meer aanbieden, maar enkel vragen tot hun rekening terug onder de maximumgrens staat.

2.6 Verantwoordelijkheid gepubliceerde gegevens, respect privacy

Op het digitaal systeem dient een minimum van de contactgegevens zichtbaar te zijn: telefoon of e-mail. De leden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het verstrekken van volledige en correcte gegevens in het digitaal systeem. Een lid bepaalt zelf welke contactgegevens er zichtbaar mogen zijn.

We vragen aan onze leden om de privacy van de medeletsers te respecteren. De adressenlijst van de leden mag enkel door andere leden gebruikt worden. Dit wil zeggen dat je zelf andere leden mag contacteren, maar de adressen niet mag doorgeven aan derden. Als je adressen doorgeeft of verkoopt zonder toestemming van de personen in kwestie, kan je lidmaatschap worden stopgezet.

3. Gegevensbeheer

LETS Oostende vzw garandeert dat de verkregen gegevens niet gebruikt worden voor andere doelen dan het functioneren van de vereniging. Ledenlijsten worden niet doorgegeven aan derden. Elk lid heeft het recht op inzage en op verbetering van zijn/haar geregistreerde gegevens.

4. INDIVIDUELE VERANTWOORDELIJKHEID

Iedere deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn/haar daden en de eventuele gevolgen daarvan. De verantwoordelijkheid van de LETS-groep of delen daarvan kan niet worden ingeroepen. Alle leden worden aangeraden een familiale verzekering af te sluiten.

4.1 Verzekering

De vereniging heeft een algemene verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten voor de vereniging en de leden. Deze verzekering dekt burgerlijke aansprakelijkheid voor activiteiten georganiseerd door de vzw.

4.2 Bij werkloosheid, brugpensioen of invaliditeit

Een werkloos of een bruggepensioneerd lid geeft zijn LETSactiviteit aan via het formulier C45B. Er werd door de RVA een erkenningsnummer voor LETS VLAANDEREN vzw toegekend dat vermeld wordt op het document bij het invullen van de aanvraag: Y02/072010/2010-28/45bis

Een geïnteresseerd LETSer met statuut ziekte of invaliditeit vraagt aan zijn adviserend geneesheer de toestemming om te mogen letsen.

5. CONFLICTEN

Bij conflicten tussen deelnemers onderling wordt eerst de raad van bestuur op de hoogte gebracht. Zij trachten dan zicht te krijgen op het conflict en werken een voorstel uit en kunnen beslissen over verdere stappen.

6. UITSLUITING

De deelnemers aan LETS zullen binnen de groep niet discrimineren op basis van geslacht, seksuele voorkeur, geloof, ras, afkomst of overtuiging. De verantwoordelijken behouden zich het recht mensen op grond van niet-democratische overtuiging of houding te weigeren.

Elke deelnemer die het huishoudelijk reglement niet respecteert kan worden uitgesloten van verdere deelname, zonder teruggave van het lidgeld, waarborg en resterende schelpen.
7. AANPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Na akkoord van de algemene vergadering kan de raad van bestuur ten alle tijden dit huishoudelijk reglement aanpassen wanneer ze dit noodzakelijk acht. Leden worden schriftelijk (per e-mail of brief) verwittigd wanneer een aanpassing aan dit reglement werd doorgevoerd.